W podstawowym motywie RWD logo znajduje się po prawej stronie. Jedną z fajniejszych modyfikacji na którą decyduje się większość właścicieli sklepu jest wyśrodkowanie logotypu na stronie.

Przed edycją szablonu pamiętaj o tym aby zrobić jego kopię, tak aby w razie problemów przywrócić jego pierwotną wersję do stanu początkowego.

W edycji zaawansowanej stylu odnajdź plik o nazwie: body_head.tpl

Przed dokonaniem zmian powinieneś się zapoznać z GRID’em Shopera, jest on dostępny pod adresem: https://developers.shoper.pl/theme-development/rwd

Jak pewnie zauważyłeś, w nagłówku znajduje się logo, sekcja wyszukiwania oraz koszyk. Zróbmy więc modyfikację która przesunie wyszukiwarkę na lewo, logo na środek a koszyk na prawą stronę. W tym celu potrzebny będzie nam kod odpowiadający za 3 kolumny:

<div class="f-row">
	<div class="f-grid-4"> tutaj kod wyszukiwarki </div>
	<div class="f-grid-4"> tutaj kod z logotypem</div>
	<div class="f-grid-4"> tutaj kod z koszykiem</div>
</div>

Kod warstwy nagłówka obejmującego logo, wyszukiwarkę i koszyk znajduje się w liniach: 61 – 151
Wystarczy teraz rozróżnić które linie opodiadają za wybrane sekcje i zamieścić je w odpowiednim miejscu naszego grida.
Kod wyszukiwarki znajduje się w liniach: 135-150
Kod koszyka: 70 – 133
Kod Logotypu w liniach: 62 – 68

Gotowy kod do podmiany w pliku wygląda następująco:

{$snippet_pre_body}

{dynamic}
{if $cookie}
<div id="cookie" class="none">
  <div class="pagewidth">
    {if $cookiepage}
    <span>{translate key="This site uses cookies to deliver services in accordance with the %sCookie Files Policy%s. You can set the conditions for storage and access to cookies in your browser settings." s1="<a href=\"$cookiepage\">" s2="</a>"}</span>
    {else}
    <span>{translate key="This site uses cookies to deliver services in accordance with the %sCookie Files Policy%s. You can set the conditions for storage and access to cookies in your browser settings." s1="" s2=""}</span>
    {/if}
    <span class="close fa fa-times">&nbsp;</span>
  </div>
</div>
{/if}
{/dynamic}

<div class="wrap rwd">
  <header class="row">
    {if 1 == $skin_settings->header->basket}
    {dynamic}
    <div class="login-bar row container">
      <ul class="links right inline">
        {if true == $user_logged}
        <li class="hello">
          {translate key="Hello"} <b>{$user->user->getName()|escape}</b>
        </li>
        <li class="myaccount">
          <a href="{route key='panel'}" title="{translate key=" My account"}" class="myaccount">
            <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
            <span>{translate key="My account"}</span>
          </a>
        </li>
        <li class="logout">
          <a href="{route key='logout'}" title="{translate key='Sign out'}" class="logout">
            <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
            <span>{translate key='Sign out'}</span>
          </a>
        </li>
        {else}
        {if $enable_register}
        <li class="register">
          <a href="{route key='register'}" title="{translate key='Create an account'}" class="register">
            <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
            <span>{translate key='Create an account'}</span>
          </a>
        </li>
        {/if}
        <li class="login">
          <a href="{route key='login'}" title="{translate key='Sign in'}" class="login">
            <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
            <span>{translate key='Sign in'}</span>
          </a>
        </li>
        {/if}
      </ul>
    </div>
    {/dynamic}
    {/if}

    <div class="logo-bar row container">

      <div class="f-row">
        <div class="f-grid-4">
          {* tutaj kod wyszukiwarki *}

          {if $searchWithSuggest == false}
          <form class="search-form right {if 1 != $skin_settings->header->searchbox}none{/if}" action="{route key='search'}" method="post">
            <fieldset>
              <input type="text" name="search" placeholder="{translate key='search in the store...'}" value="" class="search-input s-grid-3" />
              <button type="submit" class="search-btn btn btn-red">
                <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
                <span>{translate key="Search"}</span>
              </button>
              <a href="{route key='search'}" title="{translate key='advanced search'}" class="none adv-search">{translate key='advanced search'}</a>
            </fieldset>
          </form>
          {else}
          <div class="search__container{if $skin_settings->header->searchbox != 1} none{/if}">
            {include file="search.tpl"}
          </div>
          {/if}


        </div>
        <div class="f-grid-4">
          {* tutaj kod z logotypem *}

          <a href="{baseDir nonempty=1}" title="{translate key='Home page'}" class="link-logo {if $seo_has_blank_logo}link-logo-text{else}link-logo-img{/if}">
            {if $seo_has_blank_logo}
            {$seo_logo_title|escape}
            {else}
            <img src="{$path}{$seo_logo_img|escape}" alt="{$seo_logo_title|escape}">
            {/if}
          </a>

        </div>
        <div class="f-grid-4">
          {*tutaj kod z koszykiem *}

          {if 1 == $skin_settings->header->basket}
          {dynamic}
          <div class="basket right{if 0 == $user->basket->countProducts()} empty-basket{/if}">
            <a href="{route key='basket'}" title="{translate key='Cart'}" class="count">
              <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
              <span class="countlabel">
                <span>{translate key="Cart"}:</span>
                <b>
                  {if 0 == $user->basket->countProducts()}
                  ({translate key="empty"})
                  {else}
                  <b class="sum">{currency value=$user->basket->sumProducts()}</b>
                  <b class="count">(<span>{$user->basket->countProducts()}</span>)</b>
                  {/if}
                </b>
              </span>
            </a>
          </div>

          <div class="basket-contain">
            <div class="basket-products">
              <ul class="basket-product-list">
                {foreach from=$user->basket item=basket_product}
                {if !$basket_product->isChild()}
                <li data-product-id="{$basket_product->product->product->product_id}" data-category="{$basket_product->product->defaultCategory->translation->name|escape}" {if $basket_product->product->product->producer_id}data-producer="{$basket_product->product->producer->manufacturer->name|escape}"{/if}>
                  <img src="{imageUrl type='productGfx' width=75 height=75 image=$basket_product->stock->mainImageName() overlay=1}" alt="{$basket_product->product->translation->name|escape}" />

                  <a class="product-name" href="{route function='product' key=$basket_product->product->product->product_id productName=$basket_product->product->translation->name productId=$basket_product->product->product->product_id}" title="{$basket_product->product->translation->name|escape}">
                    {$basket_product->product->translation->name|escape}

                    {if $basket_product->getName()}
                    <span class="product-variant">{$basket_product->getName()|escape}</span>
                    {/if}
                  </a>

                  <span class="product-info">
                    <span class="product-amount">{float precision=$QUANTITY_PRECISION value=$basket_product->basket->quantity trim=true}</span> x <span class="product-price">{currency value=$basket_product->getPrice()}</span>
                  </span>

                  <span class="remove-product"><a href="{route key='basketRemove' basketId=$basket_product->getIdentifier()}">{translate key="remove"}</a></span>
                </li>
                {/if}
                {/foreach}
              </ul>
            </div>

            <div class="basket-summery">
              <a href="{route key='basket'}">{translate key="to checkout"}</a>
              <span class="basket-price{if $user->basket->sumProducts(false, false) !== $user->basket->sumProducts()} basket-price-discount{/if}">
                <span class="price-total">
                  <span>{translate key="total"}:</span>
                  <strong class="price-products">{currency value=$user->basket->sumProducts(false, false)}</strong>
                </span>
                {if $user->basket->sumProducts(false, false) !== $user->basket->sumProducts()}
                <span class="price-total-discount">
                  <span>{translate key="total (after discount)"}:</span>
                  <strong class="price-total">{currency value=$user->basket->sumProducts()}</strong>
                </span>
                {/if}
              </span>
            </div>
          </div>
          {/dynamic}
          {/if}

        </div>
      </div>

    </div>
  </header>

  {include file='headerlinks.tpl' force_include_cache='1' force_include_cache_key_part=$view force_include_cache_tags='Logic_SkinHeaderLinkList,Logic_SkinHeaderLink,Logic_CategoryList,Logic_Category'}

  {if count($breadcrumbs->getBreadCrumbs()) > 0}
  <div class="breadcrumbs large tablet row">
    <div class="innerbreadcrumbs row container">
      <a href="{baseDir nonempty=1}" title="{translate key='Home page'}" rel="nofollow" class="breadcrumb-home left">
        <img src="{baseDir}/libraries/images/1px.gif" alt="" class="px1">
        <span>{translate key="You are here"}:</span>
      </a>

      <ul itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList" class="path left inline">
        {if $body_class|strstr:"product_new" && $category_name == ''}
        <li class="bred-2 last">
          <span class="raq">&raquo;</span>
          <span>{translate key="New products"}</span>
        </li>
        {elseif $body_class|strstr:"product_promo" && $category_name == ''}
        <li class="bred-2 last">
          <span class="raq">&raquo;</span>
          <span>{translate key="Promotions"}</span>
        </li>
        {elseif $body_class|strstr:"shop_links_list" && $category_name == ''}
        <li class="bred-2 last">
          <span class="raq">&raquo;</span>
          <span>{translate key="Links"}</span>
        </li>
        {/if}

        {assign var="position" value=1}
        {foreach from=$breadcrumbs->getBreadCrumbs() item=item name=bclist}
        <li class="bred-{$smarty.foreach.bclist.iteration} {if $smarty.foreach.bclist.last}last{/if}" {if $item.url}itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem" {/if}>
          {if $item.url}<a href="{$item.url|escape}" itemprop="item">{/if}
            <span class="raq">&raquo;</span>
            <span{if $item.url} itemprop="name" {/if}>{$item.name}</span>
              {if $item.url}
          </a>{/if}

          {if $item.url}
          <meta itemprop="position" content="{$position}" />
          {assign var="position" value=$position+1}
          {/if}
        </li>
        {/foreach}
      </ul>
    </div>
  </div>
  {/if}

  {dynamic}
  {include file='flash_messages.tpl'}
  {/dynamic}

  {dynamic}
  {if count($banners) > 0}
  <div class="banners">
    <div class="innerbanners container">
      {foreach from=$banners item=banner}
      {if 'swf' == substr($banner->banner->file, -3)}
      <!--[if !IE]> -->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="{baseDir}/{$banner->getUrl()}?clickTag={$banner->clickTagLink()|escape}" width="{$banner->banner->width|escape}" height="{$banner->banner->height|escape}" title="{$banner->banner->name|escape}">
        <param name="movie" value="{baseDir}/{$banner->getUrl()}?clickTag={$banner->clickTagLink()|escape}" />
        <param name="loop" value="true" />
        <param name="menu" value="false" />
        <param name="wmode" value="transparent" />
      </object>
      <!-- <![endif]-->
      <!--[if IE]>
              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="{$banner->banner->width|escape}" height="{$banner->banner->height|escape}">
                <param name="movie" value="{baseDir}/{$banner->getUrl()}?clickTag={$banner->clickTagLink()|escape}" />
                <param name="loop" value="true" />
                <param name="menu" value="false" />
                <param name="wmode" value="transparent" />
              </object>
              <![endif]-->
      {else}
      <a {if 1==(int) $banner->banner->blank}target="_blank" rel="noopener"{/if} href="{route key='banner' bannerId=$banner->getIdentifier()}" title="{$banner->banner->name|escape}" class="banner">
        <img src="{baseDir}/{$banner->getUrl()}" alt="{$banner->banner->name|escape}" width="{$banner->banner->width|escape}" height="{$banner->banner->height|escape}" />
      </a>
      {/if}
      {/foreach}
    </div>
  </div>
  {/if}
  {/dynamic}

  {if $boxes_header_side|@count > 0}
  <div class="top row">
    <div class="container">
      {dynamic}
      {foreach from=$boxes_header_side item=v key=k}
      {box file="../boxes/$v/box.tpl" box="$k"}
      {/foreach}
      {/dynamic}
    </div>
  </div>
  {/if}

Poniżej efekt wprowadzonych zmian:

wysrodkowane logo w shoper